İnsan Anatomisi

Ayak Bileği Anatomisi

Ayak bileği terimi, tibia, fibula ve talus tarafından oluşturulmuş olan talokrural eklemi ifade eder. Bu eklem; talusun, tibianın distal ucu ve her iki malleolle oluşturulan dikdörtgen şeklindeki boşluğa yerleşmesi ile oluşur. Bu eklemin sınırlayıcı yapısı sayesinde eklemin doğal stabilitesine katkı sağlanmış olunur.  Talokrural eklemin çevresinde, eklemi stabilize etme yeteneği çok yüksek oranda artıran mekanoreseptörlere (Ruffini sonu ve serbest sinir sonlanmaları) …

Devamını Oku

Lomber Bölge Kasları

Omurganın kasları hareketin kontrolü ve dinamik stabilite için en önemli yapılardır. Gövde kontrolünde rolü olan bu kaslar iki grupta incelenir:      a. Birinci Grup: Bu grupta segmental stabiliteden sorumlu lomber omurgayla direkt temasta olan kaslar yer alır.           1. Multifidus kası: Posterior paraspinal kasların içinde en büyük olan ve en medialde yer alan kastır. Spinöz çıkıntılardan başlayarak fasetlerin mamiller çıkıntılarına, …

Devamını Oku

Lomber Bölge Anatomisi

Lomber bölge 5 adet lomber vertebradan oluşmaktadır. Lomber vertebral kolon yandan bakıldığında lomber lordoz olarak adlandırılan konkaviteye sahiptir. Servikal ve torakal vertebralara göre daha fazla yük taşıyan vertebralar oldukları ve daha fazla strese maruz kaldıklarından dolayı daha büyüktürler. Korpusları ve transvers çıkıntıları L1’den L5’e giderek büyürken, spinöz çıkıntılar küçülür. L1’den L4’e kadar olan korpus arka yüzleri konkav veya düz iken …

Devamını Oku

Fasiyal Sinir Anatomisi

Fasiyal sinir 7.kranial sinirdir. Duyusal, motor ve parasempatik liflerden oluşur ve yaklaşık 10000 adet akson içermektedir. Ponsta bulunan nükleus nervi fasiyalis somatomotor çekirdeği, nukleus gustatorius sensitif çekirdekleri ve nukleus salivatorius superior parasempatik çekirdekleri oluşturmaktadır. Fasiyal sinir seyrini farklı segmentlerde sürdürür. İntrakraniyal olarak meduller ve sisternal segment, intratemporal meatal segment, labirentin segment, genikulat gangliyon, timpanik segment, mastoid segment ve sonrasında ekstrakraniyal …

Devamını Oku

Diz Anatomisi ve Bağları

Diz eklemi sinovyal ve bikondillar tip eklemdir.  Medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral ve patellofemoral olmak üzere 3 eklemden meydana gelmektedir. Vücudun en büyük ve en komplike eklemi olmasının yanı sıra en sık yaralanan eklemidir. Oluşturduğu hareketler; yuvarlanma ve kayma hareketlerinin kombinasyonu şeklindedir. Diz eklemi izole olarak fleksiyon ve ekstansiyon ve bir miktar rotasyon ayrıca kalça eklemi ile birlikte rotasyon hareketlerini gerçekleştirir. …

Devamını Oku

Kübital Tünel Anatomisi

Kübital tünel medialde dirsek eklemi ile sınırlı, medial epikondilin arkasında yer alan fibroosseöz bir tünel olup, ulnar sinir bu tünel aracılığıyla subkutan olarak kolun ekstansör yüzünden fleksör carpi ulnarisin iki başı arasından önkoldaki fleksör yüze geçer. Kübital tünel olarak tanımlanan bu anatomik geçiş bölgesi üç bölümden oluşur.  1) Medial epikondilin hemen posterioru (tünelin girişi)  2) Fleksör carpi ulnarisin iki başını …

Devamını Oku

Ulnar Sinir Anatomisi

Ulnar sinir, C8-T1 sinir köklerinden oluşan, fasikülüs medialisin devamında oluşan mikst tip (duyu ve motor) bir sinirdir. Kolda aksiller arterin medial yüzünden sulkus bisipitalis medialise girer. Septum intermuskülaris braki medialeyi delerek ekstansör yüzeye geçer.  Triseps kası medial başını intermusküler septuma bağlayan Struthers ligamentinin altından geçerek, dirsek seviyesinde epikondilis medialis’in arkasından sulkus nervi ulnaris’e girer. Ulnar sinir kolda dal vermeden ilerler. …

Devamını Oku

Karpal Tünel Anatomisi

Karpal tünel el bileği seviyesinde yer alan ve içerisinden kas-sinir demetinin geçtiği bir anatomik yapıdır. Alt tarafta karpal kemikler tarafından oluşturulan kemik koridorun üstünden fleksör retinakulum ile sarılması ile oluşur. Karpal kemikler iki sıra halinde dizilen sekiz kemikten oluşur. Proksimalde sırasıyla skafoideum, lunatum, triquetrum ve pisiforme oluştururken distal sırada trapezium, trapezoideum, kapitatum ve hamatum kemikleri oluşturur. Fleksör retinakulum ulnar tarafta …

Devamını Oku

Median Sinir Anatomisi

Median sinir, C6-T1 köklerinden çıkan, lateral ve medial kordun birleşmesi ile oluşan, mikst tip (duyu ve motor) bir sinirdir. Brakial pleksusta fasikülüs lateralisin radiks lateralis nervi mediani dalı ile fasikülüs medialisin radiks medialis nervi mediani dalının aksiller boşlukta birleşmesi ile aksiller arterin ön tarafında oluşur. Kolun medialinden sulkus bisipitalis medialise doğru inerken hiç dal vermeden pronator teres kasının iki başı …

Devamını Oku

Ön Kol ve El Hareketleri

Art. humeroulnaris ile art. humeroradialis aracılığıyla ön kola transvers eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon hareketi yaptırılır. Art. radioulnaris proximalis ve art. radioulnaris distalis aracılığıyla vertikal eksen etrafında ön kolun ve elin pronasyon-supinasyon hareketi gerçekleştirilir. Elin hareketlerini art. radiocarpalis ve art. mediocarpalis birlikte gerçekleştirir. Bu iki eklem transvers eksen etrafında ele fleksiyon-ekstansiyon, sagittal eksen etrafında ise radial ve ulnar abduksiyon hareketini sağlar. Elde …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super