Ön Kol ve El Hareketleri

Art. humeroulnaris ile art. humeroradialis aracılığıyla ön kola transvers eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon hareketi yaptırılır. Art. radioulnaris proximalis ve art. radioulnaris distalis aracılığıyla vertikal eksen etrafında ön kolun ve elin pronasyon-supinasyon hareketi gerçekleştirilir. Elin hareketlerini art. radiocarpalis ve art. mediocarpalis birlikte gerçekleştirir. Bu iki eklem transvers eksen etrafında ele fleksiyon-ekstansiyon, sagittal eksen etrafında ise radial ve ulnar abduksiyon hareketini sağlar. Elde …

Read More »

El Eklemleri

Art. intercarpales, her bir sıradaki karpal kemiklerin yan taraflarındaki karpal kemiklerle yaptığı eklemdir. Art. plana grubu eklemdir. Art. mediocarpalis, proksimal sıradaki karpal kemikler (os scaphoideum, os lunatum ve os triquetrum ) ile distal sıradaki (os trapezium, os trapezoideum, os capitatum ve os hamatum) karpal kemikler arasında oluşur. Art. carpometacarpales, karpal kemikler ile metakarpal kemikler arasında oluşan eklemlerdir. Bunlardan birincisi art. …

Read More »

Ön Kol Eklemleri

Art. cubiti: Dirsek eklemi; art. humeroulnaris, art. humeroradialis ve art. radioulnaris proximalis olmak üzere üç eklemden oluşur. Birden fazla eklemden oluşması nedeniyle art. composita grubu snovial bir eklemdir. Art. humeroulnaris, os humerus’un trochlea humeri’si ile os ulna’nın incisura trochlearis’i arasında oluşur. Art. humeroulnaris, ginglymus tipi eklem grubuna girer. Art. humeroradialis, os humerus‟un capitulum humeri’si ile os radius’un fovea articularis’i arasında …

Read More »

Ön Kol ve El Kemikleri

Ön kol, dirsek eklemi ile el bileği eklemi arasında uzanan üst ekstremitenin bir bölümüdür. Ön kolun (antebrachium) kemik çatısı, radius ve ulna adındaki iki birbirine paralel kemikten oluşur. Bu kemiklerin ikisine birden ossa antebrachii denir. Üst ekstremitenin önemli bir bölümünü oluşturan el iskeleti (manus) üç kısımdan oluşur; el bilek kemikleri (ossa carpi), el tarak kemikleri (ossa metacarpi), el parmak kemiklerinden …

Read More »

Brakial Pleksus Anatomisi

Brakial pleksus, sıklıkla beşinci servikalden birinci torakal seviyeye kadar olan spinal sinir köklerinin ventral dallarının birleşmesiyle oluşmuş kompleks bir ağ yapısıdır. Bu yapıyı başlatan ventral dallar brakial pleksusun kökleri olarak adlandırılırken; ventral dalların birleşmesi trunkusları, turunkuslar dallanıp gelişerek divizyonları, divizyonlar kordları oluşturur. Son olarak, kordlardan üst ektremiteyle duyu, motor ve sempatik bağlantıyı sağlayacak terminal dallar meydana gelir. Spinal sinirler foramenden …

Read More »

Brakial Pleksus Yaralanması

Obstetrik brakial pleksus yaralanması, brakial pleksusa ait köklerin ve bunlardan dallanan periferik sinir uzantılarının doğum sırasında zedelenmesi sonucu üst ekstremitenin çeşitli düzeylerde kısmi ya da tam felç olmasıdır. Bu durum sıklıkla, bebeğin omzunun doğum kanalında annenin simfizis pubisine takılması ile oluşur. Bu durumda bebeğin başı ile omzu arasındaki açının artmasına sebebiyet veren traksiyon manevrası, brakial pleksusun aşırı gerilmesine yol açar. …

Read More »

Hacamat Nedir?

Hacamat antik çağlardan süre gelen tamamlayıcı ve geleneksel bir tedavidir. Kupa, hacamat tedavilerine ait ilk yazılı kaynak antik Mısır dönemine aittir. Neredeyse tüm uygarlıkların ortak mirası haline gelen kan alma tedavileri 3000 yıl önce ilk defa Mısır’da uygulanması ile Yunan ve Roma uygarlıklarına da taşınmıştır. Hacamat, vücudun kirli kandan temizlenip arınmasını ifade etmektedir. Temel olarak vücudun belirli yerlerine kesiler atılır, …

Read More »

Sanal Gerçeklik Tedavisi

Teknolojinin rehabilitasyonda kullanımı, öğrenme ortamını manipüle etme ve daha yoğun bir öğrenme deneyimi elde etme fırsatı sunmaktadır. Teknoloji kullanılarak biliş, motor kontrol, emosyon ve irade, sosyal ve kişisel beceriler ile ilgili kazanımlar elde edilebilir. Günümüzde diğer rehabilitasyon teknolojileri motor öğrenmeyi sağlamak veya arttırmak için sanal gerçeklik ile entegrasyon göstermektedir. Sanal gerçeklik teknolojileri, hastalara motor becerilerini uygulayabilecekleri alternatif ve uygun bir …

Read More »

Geleneksel Fizyoterapi

Pozisyonlama, eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, kompanzasyon teknikleri, mobilizasyon ve endurans egzersizlerinden oluşan rehabilitasyon programıdır. Motor kontrol ve koordinasyonun iyileştirilmesi için geleneksel yaklaşımlar; hareketin kontrolünde hissetmenin önemini öğrenmek için belirli hareketlerin tekrarına ve temel hareket ve postürlerin gelişmesine olan ihtiyacı vurgular. Geleneksel fizyoterapi için geçmişten günümüze süregelen en eski fizik tedavi yöntemi denilebilir. Tedavinin temelinde güçsüz kasların …

Read More »

İnme Fizik Tedavisi

İnme sonrası hastalar mutlaka fizik tedavi almalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon müdahaleleri inme sonrası tedavinin temelini temsil etmektedir. İnme rehabilitasyonu, kaybedilen fonksiyonu iyileştirmek ve inme hastalarının bağımsızlığını artırmak için mevcut bozuklukları hesaba katarak tüm olası yolları sağlamayı amaçlamaktadır. Zayıf üst ekstremite iyileşmesinin, inmenin doğrudan etkisinin yanı sıra yetersiz ve/veya uygun olmayan müdahalelerden kaynaklanabilir. İnme rehabilitasyonu temelde üç yaklaşımdan oluşmaktadır. Bu …

Read More »

İnmede Risk Faktörleri

Yetişkinlerde sakatlık ve ölüme en çok neden olan nörolojik hastalık olması sebebiyle inme vakalarının önlenebilmesi için en etkili yaklaşım birincil korunmadır. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesiyle inme insidansının azalacağı ortaya konulmuştur. İnme görülme sıklığında artışa sebep olan risk faktörleri başlıca değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri olarak iki gruba ayrılır. Yaş, cinsiyet, ırk, aile öyküsü ve genetik değiştirilemeyen risk faktörleridir. …

Read More »

İnme (Hemipleji) Nedir?

İnme, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “24 saatten uzun süren veya ölümle sonuçlanan, vasküler kaynaktan başka görülebilir bir nedeni olmayan, hızlı gelişen, serebral fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan klinik bulgular” olarak tanımlanmaktadır. Kanser ve iskemik kalp hastalıklarından sonra dünyada ölüm sebebi olarak üçüncü sırada yer alan inme, çok ciddi ve büyük bir halk sağlığı problemidir. İnme yetişkinlerdeki en önemli engellilik nedenidir. …

Read More »

Paget Hastalığı nedir?

Paget hastalığı 1800’lü yıllardır İngiliz bir doktor tarafından tanımlanmıştır ve osteoporoz(kemik erimesi) hastalığının tam tersidir. Bu hastalığa yakalanan kişilerde öncelikle çok fazla kemik yıkımı meydana gelir, vücut buna karşılık olarak kemik yapımını artırır. Ancak artan bu kemik yapımı düzensiz ve aşırı olduğu için oluşan kemik dokuları osteporozda olduğu gibi zayıf ve kırılgandır. Paget hastalığı bu yönü ile osteoporoza benzer.  Hastalık …

Read More »

Plantar Fasiit

Topuk ağrısı, erişkinlerde en sık karşılaşılan ayak problemlerinden birisidir. Yaşam boyunca toplumun yaklaşık % 10’unda görülür. Kronik plantar topuk ağrısı literatürde ağrılı topuk sendromu, plantar fasiciitis, subkalkaneal bursitis, nöritis, medial ark ağrısı, subkalkaneal ağrı, kalkaneal periostitis, subkalkaneal spur ve kalkaneodinia gibi isimlerle ifade edilir. Kesin etyoloji açık olmamakla beraber obez kişilerde, ayakta uzun süre kalanlarda ve koşucularda daha sık görülmektedir. …

Read More »

Plantar Fasiit Nedir?

Topuk ağrısı, erişkinlerde en sık karşılaşılan ayak problemlerinden birisidir. Yaşam boyunca toplumun yaklaşık % 10’unda görülür. Kronik plantar topuk ağrısı literatürde ağrılı topuk sendromu, plantar fasiciitis, subkalkaneal bursitis, nöritis, medial ark ağrısı, subkalkaneal ağrı, kalkaneal periostitis, subkalkaneal spur ve kalkaneodinia gibi isimlerle ifade edilir. Kesin etyoloji açık olmamakla beraber obez kişilerde, ayakta uzun süre kalanlarda ve koşucularda daha sık görülmektedir. …

Read More »

Watch Dragon ball super