Diz Anatomisi ve Bağları

Diz eklemi sinovyal ve bikondillar tip eklemdir.  Medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral ve patellofemoral olmak üzere 3 eklemden meydana gelmektedir. Vücudun en büyük ve en komplike eklemi olmasının yanı sıra en sık yaralanan eklemidir. Oluşturduğu hareketler; yuvarlanma ve kayma hareketlerinin kombinasyonu şeklindedir. Diz eklemi izole olarak fleksiyon ve ekstansiyon ve bir miktar rotasyon ayrıca kalça eklemi ile birlikte rotasyon hareketlerini gerçekleştirir. …

Devamını Oku

Kübital Tünel Anatomisi

Kübital tünel medialde dirsek eklemi ile sınırlı, medial epikondilin arkasında yer alan fibroosseöz bir tünel olup, ulnar sinir bu tünel aracılığıyla subkutan olarak kolun ekstansör yüzünden fleksör carpi ulnarisin iki başı arasından önkoldaki fleksör yüze geçer. Kübital tünel olarak tanımlanan bu anatomik geçiş bölgesi üç bölümden oluşur.  1) Medial epikondilin hemen posterioru (tünelin girişi)  2) Fleksör carpi ulnarisin iki başını …

Devamını Oku

Ulnar Sinir Anatomisi

Ulnar sinir, C8-T1 sinir köklerinden oluşan, fasikülüs medialisin devamında oluşan mikst tip (duyu ve motor) bir sinirdir. Kolda aksiller arterin medial yüzünden sulkus bisipitalis medialise girer. Septum intermuskülaris braki medialeyi delerek ekstansör yüzeye geçer.  Triseps kası medial başını intermusküler septuma bağlayan Struthers ligamentinin altından geçerek, dirsek seviyesinde epikondilis medialis’in arkasından sulkus nervi ulnaris’e girer. Ulnar sinir kolda dal vermeden ilerler. …

Devamını Oku

Kübital Tünel Sendromu Nedir?

Kübital tünel sendromu; ulnar sinirin dirsek seviyesinde ilerlerken kübital tünel içerisinde sıkışması nedeniyle özellikle elin ulnar tarafında, 4.parmak ulnar yarısında ve 5. parmakta uyuşma, karıncalanma gibi parestezilerden kas gücü kaybına kadar ilerleyebilen tuzak nöropatisidir. Ulnar sinirin sıkışması seyri boyunca birçok noktada meydana gelebilir. Ulnar nöropati semptomları, servikal omurgada sinir köklerinin tutulması, brakiyal pleksus seviyesinde tuzaklanma, torasik çıkış sendromu veya dirsek, …

Devamını Oku

Karpal Tünel Anatomisi

Karpal tünel el bileği seviyesinde yer alan ve içerisinden kas-sinir demetinin geçtiği bir anatomik yapıdır. Alt tarafta karpal kemikler tarafından oluşturulan kemik koridorun üstünden fleksör retinakulum ile sarılması ile oluşur. Karpal kemikler iki sıra halinde dizilen sekiz kemikten oluşur. Proksimalde sırasıyla skafoideum, lunatum, triquetrum ve pisiforme oluştururken distal sırada trapezium, trapezoideum, kapitatum ve hamatum kemikleri oluşturur. Fleksör retinakulum ulnar tarafta …

Devamını Oku

Median Sinir Anatomisi

Median sinir, C6-T1 köklerinden çıkan, lateral ve medial kordun birleşmesi ile oluşan, mikst tip (duyu ve motor) bir sinirdir. Brakial pleksusta fasikülüs lateralisin radiks lateralis nervi mediani dalı ile fasikülüs medialisin radiks medialis nervi mediani dalının aksiller boşlukta birleşmesi ile aksiller arterin ön tarafında oluşur. Kolun medialinden sulkus bisipitalis medialise doğru inerken hiç dal vermeden pronator teres kasının iki başı …

Devamını Oku

Tinel Testi nedir?

Karpal Tünel Sendromu bilek seviyesinde median sinirin tuzaklanması ile karakterizedir. El ve parmaklarda ağrı, uyuşma gibi belirtiler verir. Hastalığın teşhisinde hasta öyküsü çok önemli yere sahip olsa da birçok farklı yöntemden destek alınır. Tinel testinde muayene eden hekim, distal bilek kırışıklığı seviyesinde median sinire hafifçe vurur. Median sinir duyu alanında uyuşma karıncalanma şikayetleri gelişmesi testi pozitifleştirir. Tinel’in 1915 yılında tanımladığı …

Devamını Oku

Karpal Tünel Sendromu nedir?

Karpal tünel sendromu(KTS) ele ve parmaklara giden sinirlerin el bileği seviyesinde sıkışması sonucu gelişen bir hastalıktır. Enflamasyon, travma, artritler, tümörler ve anatomik bozukluklar nedeniyle oluşabileceği gibi sıklıkla mesleki sebepler sonucu açığa çıkmaktadır. Tekrarlayan travmaya bağlı görülen en sık hastalık KTS’ dir. KTS açısından riski artıran meslekler arasında öğütme işinde çalışanlar, kasiyerler, et paketleme işinde çalışanlar, küçük parça montajı yapanlar vardır. …

Devamını Oku

Bel Ağrılarının Nedenleri

Bel ağrısının farklı sınıflandırmalarına rastlamak mümkündür. Güncel olarak; tedavi yaklaşımını etkileyecek olan parametreler değerlendirilerek yapılan sınıflamalar kullanılmaktadır. Tedavi yaklaşımına karar verilmesinde semptomların süresi (akut, subakut, kronik), bacak ağrısıyla seyredip seyretmediği, hastanın yaşlı olup olmadığı veya bel ağrısının post-operatif gelişip gelişmediği değerlendirilir. Ancak ağrıya sebep olan, alttan yatan fizyopatolojisine göre sınıflama yapmak gerekirse, en önemli ayrım ağrının kaynağının nörolojik olup olmadığıdır. …

Devamını Oku

Faset Eklem Anatomisi

Vertebralarda 4 adet faset eklem bulunur. Fasetler, vertebraların posterolateraline yerleşimlidir. Her bir vertebranın süperiorunda bulunan 2 faset, bir alttaki vertebranın inferiorundaki 2 fasetle eklemleşir. Faset eklemler; hiyalin kıkırdak yüzeylerin birleşimi, sinoviyal sıvı içermesi ve fibröz bir kapsülle çevrelenmesi bakımından; vertebra üzerinde bulunan tek sinoviyal eklemlerdir. Eklem içindeki yüzeylerin kıvrımlı yapılarında meniskoid yapılar bulunur. Posterior ramustan çıkan her seviyedeki medial dalın …

Devamını Oku

Ön Kol ve El Hareketleri

Art. humeroulnaris ile art. humeroradialis aracılığıyla ön kola transvers eksen etrafında fleksiyon-ekstansiyon hareketi yaptırılır. Art. radioulnaris proximalis ve art. radioulnaris distalis aracılığıyla vertikal eksen etrafında ön kolun ve elin pronasyon-supinasyon hareketi gerçekleştirilir. Elin hareketlerini art. radiocarpalis ve art. mediocarpalis birlikte gerçekleştirir. Bu iki eklem transvers eksen etrafında ele fleksiyon-ekstansiyon, sagittal eksen etrafında ise radial ve ulnar abduksiyon hareketini sağlar. Elde …

Devamını Oku

El Eklemleri

Art. intercarpales, her bir sıradaki karpal kemiklerin yan taraflarındaki karpal kemiklerle yaptığı eklemdir. Art. plana grubu eklemdir. Art. mediocarpalis, proksimal sıradaki karpal kemikler (os scaphoideum, os lunatum ve os triquetrum ) ile distal sıradaki (os trapezium, os trapezoideum, os capitatum ve os hamatum) karpal kemikler arasında oluşur. Art. carpometacarpales, karpal kemikler ile metakarpal kemikler arasında oluşan eklemlerdir. Bunlardan birincisi art. …

Devamını Oku

Ön Kol Eklemleri

Art. cubiti: Dirsek eklemi; art. humeroulnaris, art. humeroradialis ve art. radioulnaris proximalis olmak üzere üç eklemden oluşur. Birden fazla eklemden oluşması nedeniyle art. composita grubu snovial bir eklemdir. Art. humeroulnaris, os humerus’un trochlea humeri’si ile os ulna’nın incisura trochlearis’i arasında oluşur. Art. humeroulnaris, ginglymus tipi eklem grubuna girer. Art. humeroradialis, os humerus‟un capitulum humeri’si ile os radius’un fovea articularis’i arasında …

Devamını Oku

Ön Kol ve El Kemikleri

Ön kol, dirsek eklemi ile el bileği eklemi arasında uzanan üst ekstremitenin bir bölümüdür. Ön kolun (antebrachium) kemik çatısı, radius ve ulna adındaki iki birbirine paralel kemikten oluşur. Bu kemiklerin ikisine birden ossa antebrachii denir. Üst ekstremitenin önemli bir bölümünü oluşturan el iskeleti (manus) üç kısımdan oluşur; el bilek kemikleri (ossa carpi), el tarak kemikleri (ossa metacarpi), el parmak kemiklerinden …

Devamını Oku

Brakial Pleksus Anatomisi

Brakial pleksus, sıklıkla beşinci servikalden birinci torakal seviyeye kadar olan spinal sinir köklerinin ventral dallarının birleşmesiyle oluşmuş kompleks bir ağ yapısıdır. Bu yapıyı başlatan ventral dallar brakial pleksusun kökleri olarak adlandırılırken; ventral dalların birleşmesi trunkusları, turunkuslar dallanıp gelişerek divizyonları, divizyonlar kordları oluşturur. Son olarak, kordlardan üst ektremiteyle duyu, motor ve sempatik bağlantıyı sağlayacak terminal dallar meydana gelir. Spinal sinirler foramenden …

Devamını Oku

Watch Dragon ball super